Home

Icke konfessionell förskola

Av 6 § framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Slutligen anges i 7 § att undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt dock får ha en konfessionell inriktning Begreppen icke-konfessionell och konfessionell inriktning är heller inte definierade i skollagen. Vidare kan gränsdragningen mellan undervisning och utbildning ibland vara svår att göra, särskilt när det gäller förskolan, där undervisningsbegreppet omfattar ett brett pedagogiskt perspektiv där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra . åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke­konfessionell. Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala o Rättslig reglering. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. [1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). [2] Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan.

Undervisningen vid alla förskolor ska vara icke-konfessionell, vilket innebär att undervisningen ska vila på vetenskaplig . grund och vara saklig och allsidig. I en fristående förskola med . konfessionell inriktning är det till exempel möjligt att anordna frivilliga bönestunder och att ha religiösa symboler i inred-ningen Förskolan ska vara en icke konfessionell miljö, och pedagogernas vana att hantera ämnet är sannolikt liten. Annan kränkande behandling diskuteras ungefär dubbelt så ofta i likabehandlingsplanernas text som de fem diskrimineringsgrunderna tillsammans

förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. Problematiken kring konfessionella inslag har varit legio sedan lagen trädde i kraft. En bidragande orsak är att begreppet konfessionell aldrig definierades av lagstiftaren 7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. Lika tillgång till utbildnin

Skola med konfessionell inriktning - vad är det som gäller

 1. Skolan måste vara icke-konfessionell. Staten ska vara neutral mot olika livsåskådningar. Därför ska skolan vara icke-konfessionell, skriver Ingemund Hägg, liberal, medredaktör till boken Separation of church and state in Europe, i en debattartikel
 2. Där anges att undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell men att utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. I en fristående skola med konfessionell inriktning finns utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning
 3. Icke-konfessionell undervisning i förskolan Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen (Skolverket, 2018). De svenska traditionella högtidernas historia är religiösa, men detta är sällan något som lyfts i förskolan, upplever vi
 4. SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 201
 5. konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning. För att konkretisera arbetets syfte utgår studien från följande frågeställningar: fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.11 7 Kittelmann Flensner, Karin (2015)

vara frivilligt för den enskilde eleven. Vid övriga förskolor och skolor ska även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell. Att en förskola eller skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse I höstas kunde vi berätta att Svenska kyrkan övervägde att starta en icke-konfessionell förskola (inte religiös friskola, reds anm.) i ett av sina församlingshem

Konfessionella inslag i skolväsendet Kommittédirektiv 2018

Utbildningen och undervisningen i förskolan måste vara icke-konfessionell. Vallmons förskola får inte delta i kyrkans barnverksamhet. Bild: arkiv Vallmons förskola håller till i paviljonger i Vallberga i väntan på att få flytta hem till Ränneslöv. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) finns inget skrivet om kristen tradition och inte heller något om att förskolan ska vara icke-konfessionell. Det som står om religion är de delar där barnen skyddas från diskriminering. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet

Sedan den nya skollagen började gälla 2011 har skolor och förskolor blivit försiktiga med att besöka kyrkan till olika högtider. I kommunala skolor och förskolor ska all verksamhet i samband med skoldagen vara icke-konfessionell, och att delta i en gudstjänst under en adventssamling är nu för tiden otänkbart Tydliggör att förskolan ska vara icke-konfessionell. Lärarförbundet vill att Skolverket lägger till Undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell i likhet med skrivningarna i grundskolans läroplan. Fler satsningar behövs! Om läroplanen ska kunna förverkligas i alla sina delar behövs även andra åtgärder ara saklig, allsidig och icke­ konfessionell. kar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om espekt för de rättigheter och skyldigheter som kar i förskolan viktiga som . ÄRDIG UTBILDNING dnas. v och anpassas till alla barn erallt och delas lika. esse för en ska era till nya upptäckter och kun för förskolan, Lpo94 för grundskolan och Lpf94 för gymnasiet. Som lärare är du ålagd att följa mellan läroplanens mål om en icke-konfessionell, saklig och allsidig undervisning och den tradition som finns inom religionskunskapen med en nära koppling till kristendomen och i så fal förskolan. Nuvarande reglering kring icke-konfessionell skola tar sikte på undervisning och inte religiösa symboler som sådana. Några arbetsmiljö- eller säkerhetsproblem avseende heltäckande religiös klädsel har inte noterats, vilket möjligtvis annars eventuellt skulle kunna ligga inom vad huvudmannen kan besluta om

 1. Många av föräldrarna i våra förskolor har valt oss just för vår konfessionella profils skull. Inom våra verksamheter sker värdearbetet med det som är gemensamt mellan islams värdegrund, kristen tradition och västerländsk humanism. Av 6 § Skollagen framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Friskolor (och.
 2. Följande står att läsa i Skollagen: Utbildning i förskolor och skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Undervisningen ska även vid fristående förskolor, fritidshem och skolor vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Dock ska deltagandet vara frivilligt
 3. Enligt Skolverket finns det reglerat att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse
 4. Enligt den nya skollagen ska utbildningen vid en skola eller förskola som bedrivs av offentlig huvudman vara icke-konfessionell. Enligt lagen ska även undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem vara icke-konfessionell
 5. TillUtbildningsdepartementet Alvik den 6 maj 2020 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 Diarienummer U2020/0060/S Sveriges kristna råd är en paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Sveriges kristna råds remissyttrande är avgivet i dialog med kyrkorna.
 6. förskolor vara icke-konfessionell men utbildningen kan i övrigt ha en konfessionell inriktning. Eventuell språklig inriktning ska vara underordnad krav i skollag, språklag och läroplan. För att garantera att barnen får en god språkutveckling i svenska ska det i varj

Konfessionella skolor - Wikipedi

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt Vårdnadshavares förväntningar på en skola eller förskola med icke-konfessionell inriktning kan även komma inte överensstämma med utbildningens innehåll. En annan risk med föreslagen definition är att begreppet blir fortsatt otydligt. Fortsatt otydlighet på området drabbar huvudmännen, vårdnadshavare, tillsynsmyndigheterna oc Traditioner som uppmärksammas i förskolan, som exempelvis påsk- och julfirande har en kristen grund men beskrivs ofta i nationella och kulturella termer. Vi är därför intresserade av hur förskollärare i den praktiska verksamheten förhåller sig till relationen mellan kulturarv, tradition och religion Undervisningen i förskolan måste vara icke-konfessionell. Nu ska de kristna inslagen ut ur stadgarna på Kungabarn i Knäred. Bild: arkiv Plusmärkt innehåll - synligt bara för dig som är kund Gud får inte vara med och leka på förskola

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010

Skolan är Umeås äldsta friskola och Sveriges nordligaste Waldorfskola och har varit aktiv sedan 1978. Vi erbjuder Waldorfpedagogik, från förskola till och med årskurs 9, i verksamheten finns ca 300 barn och elever. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell) Att förbjuda konfessionella skolor tar fokus från att lösa de riktigt allvarliga problemen som finns inom svensk skola Undervisningen vid en fristående förskola ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid en fristående förskola får ha en konfessionell inriktning. Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Det gör det möjligt för en fristående förskola att bedriva hela eller en väsentlig del av utbildningen på finska 3 7§ Undervisningen vid fristående skolor , fristående förskolor och friståen-SFS 2010:800 de fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fri-stående fritidshem får ha en konfessi onell inriktning vid fristående förskolor ska vara icke- konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 § skollagen). Beskriv konkret hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg

Förskola för trygga barn! Våra förskolor. allsidighet och vara icke-konfessionell. Undervisning får endast bedrivas av den som är legitimerad förskollärare. Vi arbetar för människovärdet. Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati,. Vid övriga förskolor och skolor ska även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell. Att en förskola eller skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse Om förskolan ska ha en särskild profil eller särskild pedagogisk inriktning, beskriv hur profilen/inriktningen ska omsättas i verksamheten. Om utbildningen ska ha en konfessionell inriktning, beskriv hur undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell samt hur deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt

Skolan måste vara icke-konfessionell Skolporte

Om utbildningen ska ha en konfessionell inriktning, beskriv hur undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell samt hur deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. Beskriv hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg Undervisningen i förskolan ska vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. En likvärdig utbildning . Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den. Förskola Anna Tornberg, en av SKR-utredarna bakom Öppna jämförelser i förskolan - en rapport med fokus på lik­värdighet i förskolan. Att läsa är att skapa! Supporten Enligt litteraturvetaren Cecilia Pettersson ägnar sig många förskolepedagoger åt biblioterapi utan att veta om det Kolla din skola och förskola. För vårdnadshavare och elever. Missförhållanden i skolan? add remove Öppna undermeny Stäng undermeny. Lämna uppgifter om missförhållanden. Vänd dig till rätt myndighet. Orosanmäler Skolinspektionen till socialtjänsten? Frågor & svar. Rektors ledarskap utifrån bestämmelserna om att undervisningen i fristående förskolor ska vara icke­ konfessionell. Beskrivning av ärendet Ordinarie tillsyn har genomförts på den fristående förskolan Harpan i Hässleholm, som drivs av Pingstkyrkan. Tillsynen visar att verksamheten uppfyller kraven i Skollag och andra styrdokument för förskolan

Förskola får inte blanda in Gud i stadgarna Uppdaterad 29 augusti 2017 Publicerad 29 augusti 2017 I förskolan Kungabarns stadgar står det att barnen ska ha gud som en tillgång i arbetet Ville tipsa er som är intresserade av yoga, mindfulness och meditation att läsa en jätte bra och väldigt informationsrik tråd på Oförklarade fenomen.I inlägg #20 skriver Magi-cat om en stor studie i Storbritannien där 6000 skolungdomar ska få lektioner i mindfulness. Syftet är att se om mindfulness kan minska psykisk ohälsa hos barn Om förskolan ska ha en särskild profil eller särskild pedagogisk inriktning, beskriv hur profilen/inriktningen ska omsättas i verksamheten. Om utbildningen ska ha en konfessionell inriktning, beskriv hur undervisningen i förskolan ska vara icke­konfessionell samt hur deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt

Lite fakta om konfessionella frågor - Friskolornas riksförbun

 1. Emmabo Förskola drivs som enskild förskola på kristen värdegrund med EFS-föreningen (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) som förskolans Huvudman. Undervisningen på förskolan är icke-konfessionell men i övrigt kan utbildningen ha konfessionella inslag
 2. Undervisningen på förskolan är icke-konfessionell men i övrigt kan utbildningen ha konfessionella inslag. Detta märks genom att kristna berättelser och kristna sånger kompletterar övrigt förskolematerial. Trygg lärandemiljö Tillvaron på Emmabo är lik hemmamiljön. Barngruppen består av som mest av 17 barn som är mellan 1-6 år gamla
 3. ering och trakasserier på grund av funktionshinder. Sexuell läggning - Förskolan har ett ansvar att arbeta för rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU

 1. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utveckling. Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (1 kap. 5 §, 8 kap. 2, 18 och 19 §§ skollagen, Förskolans läroplan Lpfö 98 avsnitt 2.1 och 2.2)
 2. Verksamheten ska vara icke konfessionell för att därmed accepteras av alla vid Rissne IP och förskolan Kaplanen som nära grannar bör även möjligheten till ett spännande uterum, för skilda typer av utomhusaktiviteter kunna erbjudas. Med stöd av utbildade fritidsledare, engagerade volontärer och föräldrar kan vi med god
 3. Undervisningen vid fristående förskola ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. (1 kap. 7§ skollagen). Beskriv hur villkoren ska uppfyllas. Bilaga. Registerkontrol
 4. 2.4 Förskolor med konfessionell inriktning Undervisning vid () fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. (1 kap. 7 § skollagen
 5. Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (1 kap. 5 §, 8 kap. 2, 18 och 19 §§ skollagen, Förskolans läroplan Lpfö 98 avsnitt 2.1 och 2.2). Undervisningen vid fristående förskolor ska vara icke- konfessionell
 6. Förskolan Personal inom förskola har en viktig roll i att tidigt upptäcka barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i allmänhet och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet. Här kan du läsa mer om förskolans ansvar för barn som far illa. Situationer att vara uppmärksam på är t.ex. om föräldrar sätter upp begränsningar [

Konfessionella inslag i skolväsendet lagen

Kyrkan går vidare med förskoleplaner - Norrköpings Tidninga

Svenska kommuner har ingen laglig rätt att införa slöjförbud i skolan. Det slår förvaltningsdomstolen fast i ett beslut som gäller Skurup och Staffanstorp. Men fler domstolsförhandlingar. helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utveckling. Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (1 kap. 5 §, 8 kap. 2, 18 och 19 §§ skollagen, Förskolans läroplan Lpfö 98 avsnitt 2.1 och 2.2) Alla ger samma bild, förskolan bedrivs i enlighet med ansökan och är icke-konfessionell. I granskningar, tillsynsrapporter och jämförande undersökningar framgår det att verksamheterna som finns idag är välfungerande och upattad Den där skillnaden handlar egentligen om att i fristående skolor och förskolor får utbildningen vara konfessionell, men undervisningen ska vara icke-konfessionell. Ur den aspekten förstår jag behovet av gränsdragning. Annars verkar det helt befängt ur ett traditionellt förskolepedagogiskt perspektiv

Muslimsk bordsbön stoppar nya förskolan - H

förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. All undervisning i skolan skall vara icke-konfessionell, men för fristående enhete Skollagen slår också fast att utbildning och undervisning i kommunala förskolor och skolor (offentlig huvudman) ska vara icke-konfessionell, det vill säga inte ha konfessionella inslag analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola, bland annat ur ett barnrättsperspektiv, föreslå dels ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättighete Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Här kan du läsa om vad som gäller kring religiösa inslag i utbildningen och undervisningen. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning

ende skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfes-sionell. Av 1 kap 7 § andra stycke följer att utbildningen i övrigt vid fristående på att undervisningen i skolan skulle vara icke-konfessionell. Under remissom • Undervisning i förskolan handlar om att förskolepersonal utgår från vad barnet vill göra och förmår att, oavsett situation, expandera lärande i en dialog och ska inte ses begränsad till formella och vuxenstyrda situationer. • Undervisning i förskolan kan ske när som helst och i vilken situation som helst

Ja, skolan är egentligen den enda gemensamma aktivitet som alla ska passera igenom. I en process på hundra år har skolans gamla knytning till Svenska kyrkan successivt rensats bort. Att utbildningen nu är icke-konfessionell innebär en senkommen och yrvaken anpassning till en demokratisk tradition med rötter i upplysningen icke-konfessionell. 7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Skolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Läroplanernas inledande avsnitt Värdegrund och uppdra Rättslig reglering. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. [1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). [2] Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan. En särskild tillsyn har genomförts i förskolan Harpan, utifrån barn-och utbildningsnämndens beslut 2016-12-22 om att följa upp förskolans verksamhet utifrån bestämmelserna om att undervisningen i fristående förskolor ska vara icke­ konfessionell. Utifrån den redovisning som har lämnats in, som visar att förskolan på et

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det bland annat att: förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell(Skolverket, 2019, s.2)

Utbildningsnämnden godkände då en ansökan från Al-Azhar om att få starta en förskola. Enligt ansökan skulle förskolan vara icke-konfessionell, alltså inte ha några religiösa inslag DO ser positivt på utredningens förslag att i skollagen införa en bestämmelse som rör konfessionella inslag i pedagogisk omsorg. Genom detta skapas samma förutsättningar för pedagogisk omsorg som för förskola och fritidshem. Det innebär bland annat att pedagogisk omsorg med kommunal huvudman ska vara icke-konfessionell förskolan ska vara icke-konfessionell i likhet med grundskolans läroplan och i överenstämmelse med Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan. En likvärdig utbildning Lärarförbundet tycker att det är bra att Skollagens formulering om utbildningen

Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Lpfö 18. Insats - Informera föräldrarna om förskolans fester/traditioner samtidigt som vi tar del av familjers tankar kring deras religion Förskolan Linden är icke konfessionell (har inte kristen profil) och bedrivs i enlighet med målen i läroplanen (Lpfö 98/16) och uppdraget i dess helhet, samt Skollagen (2010:800). Eftersom det är församlingen som driver förskolan så har föräldrar alltså möjlighet att unde Idag har skolan omkring 115 elever i årskurs F-9, cirka 40 barn på förskolan och 45 anställda. En skola med kristen värdegrund I mer än tusen år har det bedrivits kristna skolor i Sverige och det har därmed gjort ett djupt intryck på hela det svenska kulturarvet och synen på människan som en unik individ med stora möjligheter och frihet Aktiviteterna i förskolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och förskolan får inte missgynna något barn på grund av hans eller hennes religion. 13.10 Annan trosuppfattning. Begreppet . annan trosuppfattning

Läroplan för förskolan rev. 2016 Skolverkets Allmänna Råd . Planen mot diskriminering och kränkande behandling skall vara levande enligt läroplanen vara icke-konfessionell och vi får inte missgynna någon elev pga. hans eller hennes religion. Begreppet Den muslimska förskolan ska se till att själva undervisningen är icke-konfessionell. Men vid en rundvandring i lokalen upptäcktes ett antal religiösa symboler. Bland annat fanns en lista över bönetider, böneinstruktioner och en lista med ett antal namn på profeter på en vägg Enligt skollagen så ska utbildning och undervisning i förskolor och skolor vara icke-konfessionell, det vill säga utan religiösa inslag. Det finns undantag för fristående förskolor och skolor där det får förekomma religiösa inslag i utbildningen men inte i undervisningen. Vad gäller pedagogisk omsorg så finns inget sådant förbud. Förskolan Solbacken är en fristående förskola med kristen profil och där personalen har en gemensam kristen värdegrund. Förskolan är öppen för alla. Sedan juli 2011 lyder vi under skollagen som säger att undervisningen skall vara icke konfessionell men att utbildningen får ha konfessionella inslag. Med konfessionell

 • Mateus Oyster.
 • Monatshoroskop Skorpion September 2020.
 • Märka kläder med namn.
 • Självlysande skorpion.
 • Purgstall Gastronomie.
 • Attack on Titan Season 5.
 • Tanzschule Pelzer Kurse.
 • Laufshirt mit Rollkragen.
 • Hotell Söderhamn.
 • Varför ska man ha modersmålsundervisning.
 • Blended Malt Scotch Whisky Price.
 • Fryshuset Stockholm kapacitet.
 • Pripyat idag.
 • Netflix 1080p GitHub.
 • Boende Arild.
 • Krankengeld Dauer.
 • Machete Biltema.
 • Once Upon a Time in Mexico quotes.
 • Betyg i modersmålsundervisning.
 • Animierte Geburtstagsgrüße.
 • Accept juridik.
 • Vinn@kombispel se.
 • Maler EFZ Lohn Lehre.
 • All White snus billigt.
 • Barracuda attack.
 • Argumenterande tal om läsning.
 • MTB Pfalz.
 • Messe berlin deutschlandhalle.
 • VidaXL kundtjänst.
 • Jennersdorf Leute.
 • Fermenterad rödkål.
 • Star Clipper kryssning.
 • Dålig balans hund.
 • Wuppertal Stromausfall 2020.
 • Widerøes flyveselskap AS.
 • Loch Lomond Whisky REWE.
 • GitHub XMPP.
 • Kriminolog behörighet.
 • Naturreservat Askersund.
 • Akelius Fastigheter Östersund.
 • Shakhtar Donetsk Liga.