Home

Socialtjänsten individ och familjeomsorg

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten - Suntarbetsliv

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten) ale

Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg (IFO). Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att allt folk som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs Socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Våra socialsekreterare som arbetar med vuxna vänder sig till dig som är över 20 år. Hit kan du vända dig med sociala problem som till exempel: missbruk, hemlöshet, psykiska funktionsnedsättningar, om du utsätts för hot och våld eller om du utsätter någon för hot och våld Individ- och familjeomsorgen arbetar bland annat med att ge stöd till barn och ungdomar och deras familjer Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en ansökan eller en anmälan På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för familjer med barn och unga 0-20 år. Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00. social@trollhattan.se. Kontakt Familj, barn och ungdom

Socialtjänst - Wikipedi

Individ och familjeomsorgs­förvaltningen. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer; stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhörig Biträdande förvaltningschef och operativt ansvarig för individ- och familjeomsorg. (Arbetar deltid och är ledig varje måndag och fredagseftermiddag.) Marita Wikström. 0651-180 69. marita.wikstrom@ljusdal.se Individ- och familjeomsorg, socialtjänst. Lyssna. I Nordmalings kommun hittar du individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten i samma lokaler som Familjecentralen. Här kan du bland annat få hjälp med att fastställa faderskap, stödsamtal eller annat Individ- och familjeomsorg. Socialtjänsten i kommunen ger stöd till människor genom individ- och familjeomsorgen, som förkortas IFO. Behöver du stöd med pengar eller med behandling ska du tala med IFO. De kan också ge stöd i frågor om boende, vem som ska ha vårdnaden om ett barn och de har också hand om adoptionsfrågor

Socialtjänsten stöttar. Socialtjänsten i Stenungsunds kommun har till uppgift att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg Besök och telefon. Strandvägen 15 0303-73 81 33. Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00. E-post Individ- och familjeomsorg Fiskaregatan 5, Skurup individochfamiljeomsorg@skurup.se. Postadress: Skurups kommun Inidvid- och familjeomsorg 274 80 Skurup . Kontaktperson: Växel Tel 0411-53 60 00 Fax 0411-53 62 08. Ring mottagningen om du inte mår bra eller vill göra anmälan om någon annan som inte mår bra Socialtjänsten. Förvaltningen arbetar med ärenden inom Individ- och familjeomsorg, Stöd & Omsorg för personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorg. Socialtjänstens förvaltningskontor finns i Stadshuset Socialtjänstens reception. Telefonnummer: 0515-88 53 20. E-postadress: ifo@falkoping.se

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg - Åmåls kommu

SOCIALTJÄNST Individ- och familjeomsorg har verksamhet på Kyrkogatan 6B, Motala . Vägbeskrivning Visa större karta. SOCIALTJÄNST Individ- och familjeomsorg har 185 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Motalas kontoret är Norra skolan i Motala. Förskolan Sagomossen, Motala Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att klara av svåra situationer. Det kan också gälla dig som har ett problem i familjen. Då kan du vända dig till kommunens Individ- och familjeomsorg, IFO Individ- och familjeomsorgens huvuduppgift är att ge hjälp och stöd i sociala frågor. Alla som bor i kommunen kan få hjälp genom att ansöka om bistånd eller genom rådgivning i vissa fall. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Individ- och familjeomsorg utreder och fattar beslut om dessa insatser Individ- och familjeomsorgens reception har öppet Klockan 10.00-15.00, lunchstängt från 12.00-13.00. Du når receptionen på 0923-654 08. Om ditt ärende gäller orosanmälan - misstanke om barn som far illa, kan du göra din anmälan via e-tjänsten Orosanmälan

Familj, barn och ungdom - Sjöbo kommun - Sjöbo kommu

 1. Socialtjänst Individ- och Familjeomsorg har verksamhet på Nygatan 10, Strängnäs. Vägbeskrivning Visa större karta Socialtjänst Individ- och Familjeomsorg har 121 andra verksamheter i Sverige
 2. Socialförvaltningen. Socialnämnden och socialförvaltningen ansvarar för att ge kommunens invånare social omsorg och service. Inom ansvarsområdet ligger hemvård inklusive hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser för psykiskt funktionshindrade
 3. Individ- och familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgens huvudfunktion är att vara samhällets yttersta skyddsnät och omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete
 4. Om du vill ansökan om stöd för barn, ungdomar, föräldrar eller för hela familjen kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen utreder och tar reda på vilket stöd som du och din familj kan behöva
 5. Individ och familjeomsorg. Individ och familjeomsorgs reception är öppen måndag till fredag kl. 08.00- 12.00. För kontakt efter kontorstid (17:00) ring 112 för att bli kopplad till socialjouren i Sunne
 6. Familj, barn och ungdom Munkedals kommun arbetar för att uppmärksamma att alla barn och unga i kommunen har goda uppväxtvillkor. Individ- och familjeomsorgen utreder och beviljar bistånd till barn och ungdomar och deras familjer för att främja god uppväxt — och levnadsförhållanden

Individ- och familjeomsorg. Målet är: - att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer och - att stärka skyddet för utsatta barn. Personer med funktionsnedsättning. Målet är Kompetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg - exempel och erfarenheter 5 1. Ökat krav på kvalitetsarbete Inom Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) arbetar man både med insatser på frivillig basis och med åtgärder som bedömts nödvändiga, men som från klienters perspektiv är ofrivilliga. Social

Individ- och Familjeomsorg Individ- och familjeomsorg (IFO) är en organisation inom socialtjänsten som ansvarar för ett av tre verksamhetsfält som har det lagstadgade yttersta ansvaret för medborgarna i en kommun. De centrala ansvarsområdena för IFO är: barn och unga, försörjningsstöd samt missbruk Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och ungdom grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL). Övrig lagstiftning inom området är bl.a Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag med bestämmelser om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Föräldrabalken Sveriges Kommuner och Regioner info@skr.se, www.skr.se Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 Fysiska möten inom individ- och familjeomsorg och socialtjänst med hänsyn till covid-19 Utbrottet av covid-19 kommer sannolikt pågå en längre tid. Det är därför nödvändig individ- och familjeomsorg i mellanstora städer. Styrning generellt inom offentlig sektor är ett stort och komplext problemområde. Tom Christensen och hans forskningskollegor pekar på en inneboende kom-plexitet i styrningen av offentliga organisationer. Dessa är multifunktionella i den mening att de ska ta tillvara motstridiga intressen

Individ- och familje­omsorgs­nämnden har bland annat det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg. Det innebär att familjer och enskilda får råd, stöd, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd enligt bland annat socialtjänstlagen. Kommunen ansvarar även för behandling av personer med missbruksproblem Individ- och familjeomsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt. Uppdrag och ansvar. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus. Vi strävar efter att ge stöd genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön. Förvaltningen ansvarar för: Myndighet barn och unga, vuxna och unga vuxna; Familjehemsvård; Familjerätt; Familjerådgivning. Individ- och familjeomsorgen 463 80 Lilla Edet Besöksadress; Järnvägsgatan 12 463 80 Lilla Edet Utanför kontorstid; Socialjouren; Telefon: 031-365 87 00 (kvällar, nätter, helger) Vid akut fara kontakta: Polisen telefon 1141 Socialtjänsten ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdom och vuxna. Socialtjänsten är uppdelad i tre områden: Individ- och familjeomsorg (IFO) Handikappomsorg. Äldreomsorg

Individ och familjeomsorg är den del inom socialförvaltningen som handhar försörjningsstöd, familjerådgivning, familjerätt, öppenvårdsinsatser, missbruk. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagstiftningen barn och ungdomsärenden mm Om någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk, eller på grund av våld i nära relation, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Efter kontorstid, kontakta Sydostjouren. Ansöka om insatser. Läs om olika insatser och stöd via menyn. För mer information och ansökan, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Kontakt. Telefon: 0491-291 2 Individ- och familjeomsorg. Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med social- och omsorgsnämnden och arbetar inom individ- och familjeomsorgen - oavsett om det är i kommunal eller privat regi

Barn, ungdom och familj i behov av stöd - Region Gotland

Individ- och familjeomsorg består av följande enheter och grupper: Försörjningsstödsenhet (socialbidrag) telefon: 0278-251 90 Läs mer här: Ekonomiskt bistånd. Utredningsenhet barn och ungdom: utredningar och insatser till barn och ungdomar 0-18 år Mottagningsenhet: tar emot anmälningar, ansökningar gällande barn och ungdomar 0-18 å Avdelningen för individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik med flera Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg Verksamheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp från socialtjänsten. I de allra flesta fallen är hjälpen frivillig och grundar sig på en ansökan Individ- och familjeomsorgen ska alltid värna individens frihet, integritet och självbestämmande. Det är särskilt viktigt när man är som mest utsatt. Individ- och familjeomsorgen ska ge stöd, förebygga sociala problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livschanser

Socialtjänsten - Malmö sta

Individ- och familjeomsorg allmänt personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. SFS 2003:13 Individ och familjeomsorg. Hos Individ- och familjeomsorg kan du till exempel ansöka om ekonomiskt stöd, eller få stöd i din roll som förälder. Ibland kan det hända saker som gör att du kan behöva lite extra stöd; ditt barn kan råka illa ut eller må dåligt, du kan stå utan inkomst eller andra saker som gör att livet blir jobbigt Om en individ är i akut nödsituation är han eller hon i behov av hjälp och bistånd direkt från kommunen om det inte går att lösa på något annat sätt. Kostnaderna för socialtjänsten i hela Sverige var knappt 164 miljarder kronor år 2008, där cirka 54% var kostnader för äldreomsorg, 26% för personer med funktionsnedsättning, och 20% för individ- och familjeomsorg. [ 2

Hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorg; Styrning. Socialnämnd, äldrenämnd och Individ- och familjeomsorgsnämnden är de nämnder som ansvarar för socialtjänstens verksamheter. Jönköpings kommun Socialtjänsten 551 89 Jönköping. Besöksadress. Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Enhetschef individ- och familjeomsorg Camilla Hofström camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se 0580-805 8 Individ- och familjeomsorgen ger även råd och service till kommunmedborgarna. Våra socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen och försörjningsstöd når du dagligen på telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00 genom kommunens växel 0933-140 00 Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård. 2021 års undersökning. Undersökningsperioden för 2021 års undersökning är den 1 september - 31 oktober Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd avseende kommunal individ- och familjeomsorg, vad gäller insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga

Familj, barn och ungdom - Trollhättans sta

 1. Individ- och familjeomsorg Det är kommunens ansvar att på demokratisk och solidarisk grund främja jämlika levnadsvillkor och ett värdigt liv i trygghet. Socialtjänsten ska fungera som skyddsnät för personer som befinner sig i ekonomisk eller social kris
 2. Neptuna Omsorg bedriver individ & familjeomsorg. Vi erbjuder jour- och familjehem, skyddade boenden, transportservice, stödboende, utbildningsverksamhet
 3. Individ- och familjeomsorg. Alla kan någon gång hamna i en situation där man känner att man har behov av stöd från andra. Genom individ- och familjeomsorgen kan du ansöka om stöd för dig själv eller din familj. Till oss vänder du dig om du har frågor rörande: Barn, ungdom och familj. Dödsboanmälan
 4. Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten. Hos Individ- och familjeomsorgen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning. Elevhälsan inom skolan. Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens

Familj, barn och ungdom - Hällefors kommu

Ansvarsområde Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för alla åldrar. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorg, stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer under 65 år Avdelningen för individ- och familjeomsorg Storforsplan 36, 11 tr. Box 113 123 22 Farsta Växel 08-50818000 Fax farsta@stockholm.se stockholm.se Handläggare Till Sami Persson-Hentunen Telefon: 0850819427 Farsta stadsdelsnämnd 2020-01-30 Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg Yttrande till Stadsrevisione Individ- och familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgen arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som behöver olika biståndsinsatser får den hjälp de kan behöva. Det kan gälla råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem, budgetrådgivning eller försörjningsstöd Kunskap och erfarenhet av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Erfarenhet av självständigt arbete i projektform och med nätverk. Körkort. Dina personliga egenskaper kommer att vara viktiga. Projektledning. Projektet drivs av IFO-cheferna genom FoU-Socialtjänst Fyrbodal Individ- och familjeomsorg Kostnaderna för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) ligger kvar på en hög nivå. Antalet långtidsberoende personer ökade för andra året i rad, vilket kommer att försvåra människors självförsörjning. Välfärdsinsatser måste bygga på så goda kunskaper som möjligt om verkningsfulla metoder

Mall för beslutsexempel/beslutsformuleringar - individ

 1. Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, individ- och familjeomsorg Handlingar som kan uppstå vid handläggningen av ärenden inom individ- och familjeomsorgen Journal ProCapitaOSL kap 26 - Server Bevaras/ gallras 5 år 2 år Digital Journalen över ärendet finns i ProCapita. Anmälningar som leder till ett ärende kap 2
 2. Kontaktuppgifter till Individ Och Familjeomsorg KUNGSBACKA, adress, telefonnummer, se information om företaget
 3. Reception Individ- och familjeomsorg. 0528-567600. Sidan uppdaterades 2017-08-18 Synpunkter? Ditt namn * Din e-postadress * Meddelande * Skicka. Telefonnummer Färgelanda kommuns växel 0528-567000 Färgelanda kommuns fax 0528-71476. E-pos
 4. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg är en myndighet och lyder under förvaltningslagen. I den lagen finns bestämmelser om en god förvaltning, det innebär att en myndighet i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg får endast vidta åtgärder som har stöd i lag. Åtgärde
 5. 2018-10-16 Lena Frygne Förvaltningssekreterare Socialnämnden Analys av nettokostnadsavvikelse inom individ- och familjeomsorg Bakgrund Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2018-2020 innehåller ett antal prioriterade mål. Ett prioriterat mål är att I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
 6. Individ- och familjeomsorg omfattar Resurscentrum, integrationsenheten, bistånd, missbruk och beroende, daglig verksamhet samt Röda villan. Individ- och familjeomsorgen arbetar med kompetenshöjande insatser såsom praktik, motiverande och vägledande samtal, samhällsinformation och stöd i att söka arbete

Individ- och familjeomsorg, IFO. Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan IFO erbjuda hjälp i olika former Du är här: Vård och omsorg / Individ- och familjeomsorg / Barn och familj Barn och familj Familjerättsärenden som gäller vårdnad om barn, samarbetssamtal och adoption handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Tingsryd kommun Individ- och familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd samt utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde Individ- och familjeomsorg Lyssna. Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken (FB), alkohollagen (ALK), samt förvaltningslagen (FvL) Individ- Och Familjeomsorg - företag, adresser, telefonnummer. Testa hur bra ditt företag syns på interne

Forskningsprojekt I det här projektet undersöks hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg bäst ska organiseras för att möjliggöra insatser som både är ekonomiskt effektiva och leder till positiva klienteffekter. Kommunernas individ- och familjeomsorg (IFO) kan organiseras på olika sätt, och syftet med projektet är att beskriva och analysera. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är central i den svenska välfärdsorganisationen. Genom att erbjuda stöd och insatser till utsatta grupper i samhället fångar man upp individer som andra trygghets- och omsorgssystem inte förmått hjälpa. Varje kommun ansvarar själ Regeringen bör säkerställa att behoven inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beaktas i smittskyddsarbetet på nationell nivå, till exempel vad gäller frågor om vaccin och skyddsutrustning. Regeringen bör säkerställa en effektivare uppföljning av individ- och familjeomsorgen på både kort och lång sikt För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation. Det kan handla om. familjerådgivning. föräldrautbildningar. våld i nära relationer. adoption. För att få stöd kontaktar du din stadsdelsförvaltning eller någon av stadens öppenmottagningar Du kan ringa till oss på 0478 - 125 10 och prata med en socialsekreterare som arbetar speciellt med barn. Om det är akut och utanför kontorstid ska du ringa 112 och be om att bli kopplad till din sociala beredskapen. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten

Socialtjänstens individ och familjeomsorg samverkar med andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningar för enskildas möjligheter till egen försörjning och till ett aktivt liv. Barn, ungdom och familj På våra sidor Stöd till barn, unga och familjer kan du läsa mer om stöd när det gäller barn, ungdomar och familjer Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda. Stöd och omsorg, socialtjänsten, är en del av kommunen och politiskt ansvarig nämnd för området är individ- och familjenämnden. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå. Viktiga grundpelare i detta arbete är at Barnmorska och preventivmedelsrådgivning Öppen förskola Individ- och familjeomsorg (socialtjänst) Under sidorna i vänstermenyn kan du ta reda på vilken typ av stöd vi kan ge just dig. Socialsekreterare Barn. Måndag 13.00 - 14.00 Tisdag-fredag kl. 08.30-09.30. Tel: 0930-140 00 Fax: 0930-140 29. Socialsekreterare Vuxe

Socialtjänsten i Gnosjö kommun omfattar: Individ- och familjeomsorg (IFO) Äldre- och handikappomsorg; Hade du nytta av innehållet på den här sidan? Ja Nej. Senast uppdaterad: 2021-04-09. Kontakta oss. besöksadress: Järnvägsgatan 49, Gnosj. verksamheter som rör enskilda inom individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg. Samlingsbegrepp för dessa verksamheter är socialtjänst. Stadsdelsnämnderna och deras sociala delegationer/utskott har ett övergripande ansvar för barns uppväxtvillkor. Ansvaret omfatta Socialtjänsten Administrativa avdelningen Avdelningen för individ- och familjeomsorg Avdelningen för social omsorg Avdelningen för hälso- och sjukvår Självskattning kan göras inom fyra områden: Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och Familjeomsorg samt Övergripande över alla socialtjänstens områden. LIKA för socialtjänsten består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan

Individ- och familjeomsorgen organiseras på olika sätt utifrån kommunernas olika förutsättningar vilket i viss mån kommer att avspeglas i rapporten. Det är inte möjligt att ta fram en sann och heltäckande bild av områdets kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna visar på någr Insatser för de som på grund av missbruk har behov av särskilt stöd och hjälp. Stöd och hjälp till vuxna med missbruksproblem sker i första hand i öppenvård och på hemmaplan, men även vård på behandlingshem, hem för vård och boende eller familjehem kan komma i fråga. Insatser som förebygger missbruk

Förvaltningen för Individ & Familjeomsor

Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Denna kurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, Kursens fokus är på verksamhet inom individ och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen erbjuder kunskap och insatser inom olika områden. De som arbetar på Individ-och familjeomsorgen handlägger frågor och ärenden som gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), barn- och familj, familjerätt och missbruk. Socialjour - Brådskande ärenden, efter kontorstid, hänvisas till SOS-alarm, Tel: 112, begär. Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för vad som anförtrotts annan nämnd. Uppgifterna omfattar bl.a. individ- och familje­omsorg, såsom psykosociala insatser för vuxna, barn och ungdomar samt familjearbete, ekonomiskt bistånd, drogförebyggande arbete, familjerättslig rådgivnings- och utredningsverksamhet samt familjerådgivning

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen - Sandvikens kommu

 1. Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Barn, Familj, Omsorg, Socialtjäns
 2. omvälvande förändring av individ- och familjeomsorgens organisatoriska ram-ar. Det vore märkligt om inte denna förändring hade påverkat själva den idé-mässiga grund som IFO vilar på. Svensk individ- och familjeomsorg har under denna tid, i praktiken, lämnat ett integrerat arbetssätt och anammat organi
 3. Socialförvaltningen ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning samt för insatser enligt annan speciallagstiftning. Förvaltningen är organiserad i följande områden: Individ och familjeomsorg; Vård och omsorg; Funktionshinder; Arbetsmarknadsenhet.
 4. Kommunens socialtjänst, som i många kommuner heter Individ- och familjeomsorg, erbjuder stöd för barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan vända sig till socialtjänsten om du själv behöver hjälp och stöd. Du kan även kontakta socialtjänsten om du misstänkar att ett barn far illa eller om det finns problem med.

Kontakta oss - Individ- och familjeomsorg - Ljusdals kommu

Det är till exempel äldreomsorg, stöd till människor med funktionsnedsättning, stöd till missbrukare och även individ- och familjeomsorg. Socialtjänsten ska följa en lag som heter Socialtjänstlagen och i den står det att kommunen har skyldigheter att vid behov hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd Äldrevård och äldreomsorg. För dig som är äldre och bor i Höörs kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta... God man, förvaltare, förmyndare. Om någon behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi, sköta kontakten.. Kontaktuppgifter. Postadress: Laxå kommun Individ- och familjeomsorgen 695 80 Laxå Besöksadress: Postgatan 2-4 695 30 Laxå Tfn (växeln): 0584-47 31 00 Barn- och ungdomscentrum Tfn: 0586-664 41 Mån-fre: kl. 8.00-9.30 Mån-ons samt fre: kl. 13.00-14.00 BRIS Barnens hjälptelefon: 116 111 Vuxentelefon: 077-150 50 50 Rädda barnens föräldratelefon Tfn: 020-786 78 Till kommunens socialtjänst och deras individ- och familjeomsorg vänder du dig när du behöver stöd, vård och behandlingsinsatser. Klicka på länken för att hitta kontaktuppgifter och mer information om vad Bjurholms kommuns socialtjänst kan erbjuda dig - Socialtjänsten Individ- och familjeomsorg. Pernilla Pettersson Områdeschef individ och familj 0555-422 60 pernilla.pettersson@grums.se. Omsorg om personer med funktionsvariation och arbetsmarknadsenhet. Arne Elmlund Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsvariation och fritidsverksamhet. 0555-423 18 arne.elmlund@grums.s

Inom socialtjänsten finns två avdelningar, vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Inom varje avdelning finns en avdelningschef. Enhetschef är underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Varje enhet är en del i avdelningens helhet. Enhetschef har ett resultatansvar för enhetens övergripande utveckling och Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera. Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Funktionsstöd; Individ- och familjeomsorg; Äldreomsor

Individ- och familjeomsorg, socialtjänst - Nordmalings kommu

Individ och familjeomsorgens reception Telefon dagtid: 0485-471 84. Om du vet namnet på den du söker inom Individ och familjeomsorgen ring 0485-474 74 och följ instruktionerna. Utanför receptionens öppettider: Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du Sydostjouren 020-453900. Receptionens öppettide Familje- och jourhem ska få utbildning och stöd för att klara uppdraget. Säkra kvaliteten hos socialtjänsten. Bättre stöd till medborgare som tillfälligt kommit på obestånd. Skapa fler MST-team (multisystemisk terapi) som arbetar med ungdomar med allvarliga beteendeproblem och som riskerar att placeras utanför hemmet I början av september blev socialtjänsten på Gotland JO-anmäld. Nu kommenterar Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg, ärendet

Individ- och familjeomsorg - Tingsryds kommu

Familj, barn och ungdom - Stenungsunds kommu

Individ- och familjeomsorg barn och ungdom, individ- och familjeomsorg vuxen, biståndsenheten och enheten för funktionshindrade Första giltighetsdatum: 2017-05-30 Dnr: ks2017-209 Reviderats 2017-05-30 Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar. Den talar o socialarbetare inom handikappomsorg och individ och familjeomsorg. Den har tillkommit på initiativ av en samrådsgrupp vid FoU i Väst/GR, där chefer och utvecklingsledare inom individ och familjeomsorg och handikapp-omsorg i Göteborgsregionen är aktiva. Studien visar att handledning bedöms som något nödvändigt för att kun Reviderade riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 18 april 2018 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1 Kategori: Individ och familjeomsorg Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst för förändring och omställning från analog och fysisk till digital och kom till då behovet blev extra tydligt på grund av Corona. Webbplatsen sköts av RISE Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris.Hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg utformas blir därför en bild av hur solidariteten med utsatta människor fungerar i kommunen. Ekonomiskt bistånd Under 90-talet försvann mer än en fjärdedel av alla jobb i Malmö

Familj, barn och ungdom - Skurups kommu

Dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsens beslut § 281/2019 . socialtjänsten ska gallras fem år eft er det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde Socialtjänsten behöver därför uppmärksamma om individen självskadar, därefter kartlägga självskadebeteendets allvarlighetsgrad och individens behov av stöd och behandling. Att använda strukturerade självskattningsskalor har visat sig vara ett effektivt sätt att ta reda på omfattningen av självskadebeteende Individ- och familjeomsorgen, reception 0290 - 77 17 20 Måndag - Fredag kl 08.00 - 12.00 Övrig tid 0290 - 290 00 Besöksadress Individ- och familjeomsorgen Granvägen

socialtjänsten som stöd för chefer och medarbetare inom Individ -och familjeomsorg och funktionshindersverksamheten (IFO/FH). I kommunfullmäktiges budget 2018 lades ett uppdrag till Social resursnämnd att En utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet ska inrättas Stödet inom individ och familjeomsorg följs bland annat upp genom årligt återkommande ekäter till personer som myndighetsavdelningen har kontakt med. Enkäten Vad tycker du om socialtjänsten? Om undersökningen. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur våra brukare upplever kontakten med socialtjänsten Sök efter nya Socialsekreterare individ och familjeomsorg-jobb i Kalix. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 54.000+ annonser i Kalix och andra stora städer i Sverige

Fråga socialtjänstenNya metoder behövs för att stötta barn som upplever våldFoU - SocialtjänstFler omhändertagna barn
 • PDF binder Mac.
 • Dynapac markvibrator reservdelar.
 • Tillsvidareavtal uppsägning.
 • VW RCD330.
 • Norrbottensringar.
 • Östras bröd historia.
 • How to get rid of png background in Photoshop.
 • Husvagnar Arlöv.
 • Five Nights at Freddy's Kuscheltiere.
 • Bamsegympa Uppsala.
 • McDonald's Big Share pris.
 • Krankengeld Dauer.
 • Lectins and rosacea.
 • Apple TV gen 3 vs 4.
 • Brinkhoff's Kaufland.
 • ASSA 9256.
 • Herzogliches Museum Gotha eintrittspreise.
 • Optisk illusion bilduppgift.
 • Impossible de joindre les serveurs officiels CS:GO.
 • Schlafstrandkorb Ostsee.
 • Ljuslåda personlig.
 • Unwetterwarnung Pfarrkirchen.
 • Den siste samurajen recension.
 • Thea Gottschalk Interview.
 • Joseph Morgan tattoo feather meaning.
 • Kroppstemperatur vid dödsfall.
 • Förmedling av blommor.
 • Neonatal fosterdöd.
 • Georgia vs Georgia Tech Hockey.
 • Tjuvarnas Jul SVT.
 • GDPR guidelines.
 • Hjärnödem wiki.
 • David Beckham transfermarkt.
 • Kronjuvelerna IMDb.
 • Utbildning underrättelse.
 • NETGEAR Installation Assistant.
 • معنى جنتل مان.
 • Freistehende Überdachung selber bauen.
 • Killjoys review.
 • Showbox APK for Laptop.
 • Filippa K praktik.